MINFA je… skratkou pre slovné spojenie „Miništrantská fara“

KTO SME?

Bohoslovci bratislavského seminára, ktorí sa rozhodli stráviť s miništrantmi z rôznych farností skvelé chvíle počas letných prázdnin. Veď ako lepšie využiť tento voľný čas, ak nie s Kristom, ktorého možno nájsť v slávení svätej omši, v priateľoch, ale i pri kope srandy.

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Flp 4,4)

KDE?

MINištrantská Fara prebieha na dvoch rôznych lokalitách v rámci Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy, Nitrianskej a Žilinskej diecézy vďaka ochotným farnostiam, ktoré poskytnú svoje voľné priestory.

AKO?

Bohoslovci sa snažia o dôverné prežívanie vzťahu miništrantov s Bohom nielen svojím osobným svedectvom, ale aj cez mnohé aktivity – slávenie Eucharistie, v ktorej prijímajú živého Krista pod spôsobom chleba a vína; zamyslenia nad Svätým Písmom, v ktorom sa On osobne dotýka ich sŕdc; scénky zachytávajúce rôzne oblasti zo života Ježiša, Márie a svätých i modlitba krížovej cesty s veriacimi farnosti.

Samozrejme nesmie chýbať kalčeto, pingpong, sobotný futbalový a vedomostný turnaj a ďalšie športové aktivity, ktoré sú výbornou príležitosťou pre mladých chalanov ako nadobudnúť nové kamarátstva i zážitky.

Najlepšie však na tom je, že všetko, čo robíme má zmysel, len vtedy, ak to robíme s lásky ku Kristovi

ZÁMER?

Chceme, aby sa miništranti osobne stretli so živým Bohom, ktorému denne slúžia pri oltári, aby boli svedkami Jeho nehasnúcej lásky vo svojich rodinách a farnostiach.

HISTÓRIA

Projekt MINFA sa zrodil ešte v roku 1995 medzi vtedajšími bohoslovcami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave ako snaha venovať sa chlapcom – miništrantom, ktorí sa v našich farnostiach z vlastného záujmu a zanietenia snažia skrášliť liturgiu práve touto krásnou službou, akou je miništrovanie. Hlavným dôvodom, prečo sa pre takýto projekt rozhodli, bolo podchytiť mladých ľudí v najproblematickejšom období dospievania, aby mohli cez kamarátske spoločenstvo, modlitbu a kopec dobrej nálady nájsť a rozdúchať v týchto mladých ľuďoch dobro a radosť zo života. V roku 2008 sa bohoslovci kňazského seminára v Bratislave spojili s bohoslovcami z Nitry, ktorí študujú v seminári sv. Gorazda, aby tak spoločným úsilím vytvorili ešte väčšie dielo na oslavu Boha. Počet miništrantov a ich záujem o MINFU z roka na rok stúpal. Každoročne prijala MINFA okolo 400 miništrantov.

V januári 2014 však spolupráca štyroch diecéz bola ukončená z dôvodu potreby pastorácie miništrantov počas letných táborov v jednotlivých diecézach, a tak každá diecéza vytvára iné, vlastné projekty. Bohoslovci Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy ako zakladatelia úspešného projektu Minfa v ňom naďalej pokračujú a v roku 2014 chystajú tábory v Hornonitrianskej oblasti, v malebnom prostredí pohoria Tribeč na fare v Bošanoch a Klátovej Novej Vsi. Vrátili sme ku koncepcii z dôb, keď projekt Minfa bol organizovaný len Bratislavskou a Trnavskou arcidiecézou, a to 2 „fár“ po dobu 3 turnusov, kedy sa v nich vystrieda spolu cca. 180 miništrantov. Vždy si vyberáme voľné priestory vo farnostiach, ktoré sa na tri týždne stanú našimi domovmi a tam spoločne s chlapcami prežívame dobrodružstvá, ktoré by mal každý správny miništrant vyskúšať.

A keďže, to čo je dobré a užitočné, ukáže sa ako dlhotrvajúce, spontánne napadla miništrantom i bohoslovcom myšlienka, zaspomínať si na krásne letné dni i trocha neskôr. Tak sa začala tradícia „Minfáckych DOD (Dni otvorených dverí)“. Tie sú možnosťou, ako sa opäť stretnúť, dať dokopy minfácku rodinu a utužiť staronové kamarátstva. Zároveň sú aj príležitosťou, aby miništranti, už tradične na prelome novembra a decembra, nahliadli za múry seminára, videli mnohé jeho zákutia a na vlastnej koži si na dva dni vyskúšali autentický život bohoslovca.

LOGO

logo-minfa_nČo predstavuje MINFÁCKE LOGO?

KRÍŽ je ústredným symbolom loga MINFY. Je nástrojom umučenia Pána Ježiša, no predovšetkým znakom Jeho víťazstva nad smrťou. Tým, že Pán Ježiš zomrel na kríži, oslobodil nás od otroctva hriechu a svojim triumfálnym zmŕtvychvstaním nám otvoril bránu do nebeského kráľovstva. Kríž je aj symbolom ťažkostí, ktoré každodenne prežívame, ale vďaka krížu máme istotu, že nie sme v trápeniach samy, lebo Kristus nás nikdy neopustí a je s nami až do skončenia sveta (Mt 28,20).

Kríž teda symbolizuje samého Pána Ježiša Krista – Víťaza, Kráľa a nášho najlepšieho Priateľa, ku ktorému všetci ako deti prichádzame.

ŠÍPKA naznačujúca kruh okolo kríža je symbolom všetkých našich aktivít, ktoré na MINFE robíme. Od modlitby a priateľstva, cez zábavu, hry, súťaže a pokojný spánok až po umývanie riadu. I tá najmenšia pomoc, hoci je často krát neviditeľná, nezostane bez odmeny, pretože On vidí aj v skrytosti (Mt 6,6). Nezabúdajme, že naše všetky obety, námahy i všetka zábava majú zmysel len vtedy, ak smerujú k jedinému cieľu – ku Kristovi.

STRIEŠKA nad krížom a šípkou je znázornením Miništrantskej fary, pod ktorou prebiehajú všetky aktivity. Tá akoby chránila a zaisťovala to, aby sa naozaj všetko a vždy točilo okolo Pána Ježiša.